Blegind Borgerforening

Vedtægter for Blegind Borgerforening

 

§1. Navn, status og hjemsted

Foreningens navn er Blegind Borgerforening.

Foreningen driver ingen erhvervsvirksomhed.

Foreningens postadresse er den til enhver tid valgte formands privatadresse.

Foreningen har hjemsted i Skanderborg Kommune.


§2. Formål

Foreningens formål er:

at         varetage Blegind borgernes fælles interesser over for de offentlige myndigheder

at            styrke sammenholdet blandt beboerne i Blegind, blandt andet gennem arrangementer af såvel selskabelig, oplysende og kulturel art

at         tilbyde medlemmerne folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningsloven - herunder arrangementer af oplysende art


§3. Medlemsskab

Stk. 1

Som medlemmer kan optages, alle over 18 år, bosat i Blegind, Skanderborg Kommune.

 

Stk. 2

Som passive medlemmer kan optages alle interesserede, der ønsker at støtte foreningens arbejde.

Bestyrelsen afgør, hvem optages som passive medlemmer, afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

Stk. 3

Kontingent er forfaldent til betaling ved modtagelse af opkrævningen. Hvis medlemmet ikke indbetaler sit kontingent, skal bestyrelsen fremsende en skriftlig påmindelse. Betaler medlemmet herefter ikke inden 8 dage, slettes det af foreningen. Ethvert krav på foreningen og dens midler ophører automatisk ved sletning eller udtræden af foreningen.


§4 Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1 menigt medlem og 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer i henhold til §3 stk. 1. 

Stk. 3
Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer vælges i lige år, og 2 medlemmer vælges i ulige år. Genvalg er muligt.

To revisorer vælges ligeledes på skift for en to-årig periode

2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.

Stk. 4
Bestyrelsesmøde afholdes på foranledning af formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og retningslinjer for den daglige administration og forvaltning af foreningens formue.

Stk. 5

Bestyrelsen udpeger repræsentanter  til aktuelle tillidsposter.


§5 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året før den 1. april.

Indkaldelse sker skriftligt til samtlige medlemmer, og ved meddelelse i foreningens opslagskasse, med mindst 20 dages varsel. Dagsorden for generalforsamlingen skal ophænges i foreningens opslagskasse senest en uge før generalforsamlingen og indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af regnskab for seneste afsluttede årsregnskab. Regnskabsåret løber fra 1. marts – 28/29. februar.
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen, jf. vedtægternes §4
  • Valg af revisor, jf. vedtægternes §4
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


§6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller hvis mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt har anmodet bestyrelsen derom.

Indkaldelse skal ske efter samme retningslinjer som i § 5 og den ekstraordinære generalforsamling skal være afviklet senest 60 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom.

Forslag til ekstraordinær generalforsamling fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


§7 Vedtægtsændringer

Foreningens vedtægter kan ændres på 2 på hinanden følgende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 
§8 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden..


§9 Opløsning

Opløsning af foreningen kan ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvis mindst tre fjerdedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, og disse udgør mindst halvdelen af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer.

Ved ophør skal eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.


Således vedtaget af medlemmerne på generalforsamling i Blegind den 21.03.2018

(C) 2018 Lavet med NemmeHjemmesider.dk

Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk